Horizon Europe

Horizon Europe erbjuder stora möjligheter till finansiering för svenska företag, universitet och institut som vill söka stöd till forsknings, innovations och/eller demonstrationsprojekt. Programmet lägger särskild vikt på att stödja marknadsnära projekt där slutanvändarna och industrin medverkar, gärna med medverkan av små och medelstora företag (SME).  Mellan 70% och 100% av de direkta projektkostnaderna finansieras av EU-kommissionen.

Inriktning
Horizon Europe är EU:s huvudinstrument för att bistå företag, universitet och institut med finansiering av forskning och utveckling i Europa. Horizon Europe stödjer projekt inom utvalda prioriterade områden med syftet att göra EU till, eller bibehålla EU som, världsledare inom dessa områden. Budgeten för programmet är cirka 950 miljarder kronor vilket är en ökning jämfört med tidigare ramprogram (Horizon 2020), som hade en budget motsvarande cirka 650 miljarder kronor under åren 2014-2020.

Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, bland annat genom att utveckla lösningar för att ta itu med politiska prioriteringar såsom den gröna och digitala omställningen. Programmet bidrar också till att uppnå målen för hållbar utveckling och främjar konkurrenskraft och tillväxt. Det är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation från idé till marknadsintroduktion.

Uppbyggnaden av Horizon Europe
Horizon Europe samordnar flera befintliga delprogram och erbjuder därmed flera möjligheter för marknadsnära projekt och satsningar där företag och användarna är involverade.

Horizon Europe har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. Det finns också andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

  • Vetenskaplig spetskompetens
  • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  • Ett innovativt Europa

Pelare 1. Vetenskaplig spetskompetens

Den första pelaren i Horisont Europa stärker EU:s vetenskapliga ledarskap och främjar utvecklingen av kunskaper och färdigheter av hög kvalitet. Den stödjer spetsforskningsprojekt, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden genom Europeiska forskningsrådet och ökar investeringarna i forskningsinfrastruktur. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna finansierar forskares rörlighet, utbildning och karriärutveckling.

Pelare 2. Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft

Den andra pelaren stödjer forskning och innovation som rör samhällsutmaningar och industriteknik på områden som hälsa, digital teknik, klimat, energi, rörlighet, civil säkerhet, livsmedel och naturresurser.

Det finns planer på att införa forsknings- och innovationsuppdrag, t.ex. om klimatneutrala och smarta städer, och partnerskap, om exempelvis ren vätgas. Denna pelare omfattar även verksamhet som utförs av gemensamma forskningscentrumet (JRC).

Pelare 3. Ett innovativt Europa

Den tredje pelaren är inriktad på att främja alla former av innovation, särskilt banbrytande och disruptiv innovation, genom Europeiska innovationsrådet (EIC). EIC erbjuder en enda kontaktpunkt för innovatörer med stor potential att skapa marknader för framtiden.

Deltagande
Inom respektive del och delprogram publiceras ett arbetspaket (”work packages”) vart annat år där delområden (”topics”) och deadlines för de kommande två åren finns publicerade. I varje topic specificeras en utmaning, önskat resultat och genom vilken projekttyp EU Kommissionen vill att dessa resultat uppnås. Ett projekt bör i stor utsträckning svara mot vald topic, såväl vad gäller utmaning, önskat resultat som överensstämmelse med fokus på forskning respektive demonstration samt är i linje med rekommenderad projektbudget.

Normalt är minimiantalet deltagare för de flesta projekttyper tre oberoende deltagare från minst tre olika länder (EU eller associerade länder). För att i praktiken ha en god chans att beviljas finansiering bör dock antalet deltagare vara fler och gärna omfatta både industriella och akademiska parter.  Projektet bör alltså genomföras av ett starkt konsortium med koppling till slutanvändarna, helst med flera industriella och akademiska parter där de olika aktörerna har kompletterande roller.

Finansiering
Omfattningen av bidrag beror på projekttyp och är oftast antingen max 70% eller max 100% av de faktiska projektkostnaderna (”actual costs”). I vissa fall används istället s k ”unit costs”, ”flat-rate” eller ”lump sums”. Indirekta kostnader finansieras normalt med 25% av de direkta kostnaderna (exkluderat kostnader för ”volunteers”, ”subcontractors”, ”Third Parties” och finansiellt stöd till ”Third Parties”) oberoende av organisation och dess redovisning av indirekta kostnader.

Aktuella arbetsprogram
Bland de arbetsprogram som publicerats finns ett stort antal topics som GIA Sweden bedömer är mycket intressanta för våra kunder. Kontakta oss gärna för mer information om aktuella utlysningar och möjligheter inom Horizon Europe.

GIA Sweden har stor erfarenhet av EU-stöd
Har ni planer på att genomföra ett eller flera FoU eller Test/Demonstration projekt tillsammans med partners under de kommande åren? GIA Sweden rekommenderar då att ni så snart som möjligt undersöker era möjligheter att söka finansiering från Horizon Europe. GIA Sweden har en mångårig (>25 år) och gedigen erfarenhet av att assistera företag i ansökningsprocesser (se ”Framgångsrika projekt”) och vi kan därför assistera er med allt från en initial förstudie till att göra en ansökan, samt med projektrapportering och redovisning till EU-kommissionen under projektets gång. Vi vägleder er genom hela finansieringsprocessen.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Forskning och utveckling (FoU) och Demonstration och marknadsvalidering
Länk: Horizon Europe