Forskning & utveckling (FOU)

Platooning. Södertälje, Sweden Photo: Dan Boman 2013

European Spallation Source (ESS) beviljades 190 MSEK från Horizon 2020. I projektet ingår 18 partners i 11 olika europeiska länder. Det är ett av de största projekten inom European Research Infrastructure Consortium (ERIC) i Europa. Bidraget stödjer uppförandet av en forskningsinfrastruktur men säkerställer även att kunskap och färdigheter inom Europa sprids i form av ”in-kind contributions” till ESS för dess konstruktion och drift, tekniköverföring både till och från ESS, EU:s institutioner och företag samt att högsta möjliga tekniska prestanda erhålls. Detta för att leverera världsledande forskning och insikter inom materialteknologi och innovation.

SaltX Technology AB beviljades 16 MSEK från KIC Innovation för att utveckla och testa en ny teknik SaltX THP för att lagra energi. Projektet inleds med en förstudie på 6 månader.

Phoenix Biopower AB beviljades 9,6 MSEK från Energimyndigheten för Fas 1 i ett BTC utvecklingsprogram. Phoenix BioPower utvecklar BTC-anläggningar vilka kan fördubbla effekten av kraft från biomassa jämfört med ångcykler (SC). Projektet är ett viktigt steg i företagets utveckling mot högeffektiv bioenergi, och kommer möjliggöra en stabil plattform för att utveckla kärnteknologier under 2018 och 2019. Projektet innefattar starka partners såsom KTH, Swerea, TU Berlin, Akademiska Hus, Stockholms Exergi, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken och Sveaskog.

Sciety beviljades 1,5 MSEK från Vinnova för att ta fram en första prototyp av en folkfinansieringslösning som ger såväl allmänheten som professionella investerare möjlighet att investera och engagera sig i små och medelstora företag, via en online-plattform. Den unika plattformen ger små och medelstora bolag inom sektorer såsom Life Science möjlighet att söka finansiering från ett stort antal människor online. Genom att förenkla investeringsprocessen erbjuder Sciety olika investerargrupper möjligheten att investera små belopp och därmed sprida sina risker.

Nordic Ground Support Equipment AB beviljades 2,4 MSEK från Vinnova för att fram en ny och helt unik, automatiserad och batteridriven flygplanstvätt. Den unika roboten (Aerowash II) kommer efter utveckling att testas tillsammans med potentiella kunder och användare runt om i Europa. Projektet innefattade också ett fokus på att stärka bolagets kompetens inom mekanik, hydraulik, programmering och kranspetsstyrning, vilket har en stor betydelse för bolagets möjligheter att nå framgång med den nya roboten.

Söderenergi AB har beviljats 5 MSEK i EU-bidrag för att genomföra en studie kring förutsättningarna för att öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverket. För detta krävs en utbyggnad av kaj, berednings- och transportutrustning för bränslen samt utökade lagerytor. Syftet är att göra en fördjupad studie av förutsättningarna för nödvändiga förbättringar samt säkerställa länsamheten i projektet. Inom projektet ingår även att söka miljötillstånd för föreslagna förändringar.

Nordic Ground Support Equipment AB beviljades 475 000 SEK från Tillväxtverket för att ta fram ett produktionsmässigt billigare Anti-Icing system än det företaget hade vid detta tillfälle, och på så sätt nå en bredare marknad med ett väsentligt lägre pris. Projektet innefattade produktutveckling inom mekanik, vätskeflöden, elektronik och systemautomation/mjukvara. Även framtagande av nya konstruktions-, montage- och el ritningar ingick. Därefter byggs prototyp och ny mjukvara tas fram.

Nordic Ground Support Equipment AB beviljades 1,9 MSEK från Eurostars för att utveckla ett anti-icing koncept för höghastighetståg. Det innebär utveckling av en isförebyggande vätska som klarar de påfrestningar som uppkommer vid höga hastigheter, samt en maskin som automatiskt kan applicera den vätskan på höghastighetståg. Projektet väntas kunna leda till en minskning av skador, olyckor och förseningar som uppkommer under vintersäsongen p.g.a. isuppbyggnad på höghastighetståg. Projektet görs i samarbete mellan Nordic Ground Support Equipment och brittiska Kilfrost.

Scania CV AB m fl Europeiska partners beviljades 30 MSEK i bidrag från EU:s Sjunde Ramprogram (FP7) för att utveckla och demonstrera en energieffektiv, användarvänlig och integrerad metod för koordinerade fordonståg (s k ”Platooning”) av tyngre fordon. Projektet kommer att utveckla ett realtidssystem för koordination av fordonståg som möjliggör ett optimerat flöde av fordon och som effektivt och säkert kan skapa, upprätthålla och upplösa fordonståg enligt en online baserad beslutsmekanism.

Karolinska Universitetssjukhuset beviljades närmare 6 MSEK i bidrag från Vinnova for utvecklingen av en ”Testbädd för framtidens Hälso- och sjukvård”. Syftet med testbädden är att skapa en nationellt och internationellt ledande miljö för näringsliv och akademi att tillsammans med hälso- och sjukvården utveckla nya produkter, tjänster och metoder.

Volvo Personvagnar AB beviljades 1,2 MSEK i bidrag från Energimyndigheten för 4 st förstudier som alla syftar till att utreda frågeställningar kopplade till användningen av elfordon. Volvo kommer bl a att identifiera nödvändiga förändringar inom eftermarknad och service, existerande barriärer för ökat användande av elbilen som tjänstebil och i offentlig verksamhet samt studera olika tekniska koncept med målsättningen att utreda möjligheter inom området energibalansering och energilagring.

Ripasso Energy AB beviljades 770 000 SEK i bidrag från Energimyndigheten för genomförandet av ett FoU-projekt. Projektets syfte är att utveckla algoritmer och modeller som från givna strålningsdata ska kunna simulera det årliga elutbytet för Ripassos kompletta solkraftverk baserat på Stirlingmotorteknik.

Acosense AB beviljades 1,6 MSEK i bidrag från Vinnova för genomförandet av ett FoU projekt med syfte att ta fram ett funktionellt och användarvändligt mätinstrument, för i första hd mätning av koncentration av svartlut i sodapannor. Kontinuerliga mätmetoder är av största vikt för industrin för att undvika dyrbara produktionsstopp. Acosense mätinstrument kommer att kunna erbjuda säkra mätmetoder vilket innebär betydande miljövinster för kunderna, bland annat genom att effektiviteten av sodapannor kan ökas med 1%-5 %.

Samarkand2015 AB och partners beviljades drygt 7 MSEK i EU-bidrag från EU:s Direktorat DG JLS för ett anti-terrorismprojekt. Syftet med projektet var att forska kring hur det civila samhället kan skyddas från elektromagnetisk terrorism. Läs mer här.

Karolinska Institutet beviljades 130 MSEK i EU-bidrag från EU: s ramprogram för forskning och utveckling till europeiskt forskningsnätverk inom livsmedelssäkerhet. Läs mer här.

Crystal Research AB beviljades tillsammans med partners 7 MSEK i EU-bidrag från EU: s ramprogram för forskning och utveckling för utveckling av instrument för att finna optimala miljöer för kristallisering av membranproteiner.

Logica CMG m fl europeiska partners beviljades 35 MSEK i EU-bidrag från EU:s ramprogram för forskning och utveckling for utveckling av nästa generations mobilsystem (”beyond 3G”).

Europeiskt konsortium beviljades 20 MSEK i EU-bidrag från EU:s ramprogram för forskning och utveckling för IT-utvecklingsprojekt för optimering av hepatit C behandling.

Europeiskt konsortium beviljades 27 MSEK i EU-bidrag från EU:s ramprogram för forskning och utveckling för utveckling av en kamera som kan sväljas och ta bilder av matsmältningssystemet.

M2 Engineering AB beviljades 3 MSEK från Vinnova för utveckling av kostnadseffektiv och miljövänlig teknik för tillverkning av tunnfilmssolceller.

The Story Lab AB beviljades 500 000 SEK i bidrag från Vinnova för att genomföra en förstudie inför ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

The Story Lab AB beviljades 1 500 000 SEK i bidrag från Forska och Väx för utveckling av ett innovativt IT-system för deltagarkultur.

Brüggemann Nät & System AB beviljades 1 399 250 SEK i bidrag från Vinnova för utveckling av ett innovativt administrationssystem för pensionsförsäkringar.

Qumex Materialteknik AB erhöll 500 000 SEK i bidrag från Vinnova för att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för utveckling av energieffektiv högkvalitativ segjärnslegering för nitrerhärdning.

Surgical Science Sweden AB beviljades 500 000 SEK i bidrag från Vinnova för att utreda möjligheterna att bedriva forskning och utveckling av simuleringsprogramvara för kirurgi.

Tylö AB beviljades 1 642 000 SEK i bidrag från Vinnova för utveckling av ny teknik för uppvärmning och värmealstring i bastuaggregat och ånggeneratorer.

SafeArc AB beviljades 2 763 000 SEK i bidrag från Vinnova för ljusbågeeliminator som hittar och kopplar bort ljusbågefel innan det blir skador på personer och anläggningar.

DuoCort AB, beviljades 3 415 000 SEK från Vinnova för utveckling av ny administrationsform för glukokortikoider vid akuta allergireaktioner.

Svenskt SME beviljades 100 000 SEK i SMINT-stöd för att förbereda ansökan för EU bidrag till forskningsprojekt för utveckling av instrument för att finna optimala miljöer för kristallisering av membranproteiner.

Svenskt SME beviljades 100 000 SEK i SMINT-stöd för att förbereda ansökan till EU:s sjätte ramprogram för EU bidrag för forskning och utveckling för utveckling av bakterieprodukt.

Italienskt forskningsföretag erhöll 54 MSEK i ett mjukt lån och 14 MSEK i EU bidrag för utveckling av miljövänliga luftkonditionerare.

Holländskt elektronikföretag tillsammans med tyska och japanska partners beviljades 12 MSEK i EU bidrag för utvecklingsprojekt av keramiska konduktorer.

Lasses Teknik beviljades 150 000 SEK i SMINT-stöd för att förbereda ansökan till EU:s ramprogram för EU bidrag för forskning och utveckling.

Squid beviljades 200 000 SEK i SMINT-stöd för att förbereda ansökan till EU:s ramprogram för EU bidrag till forskning och utveckling.

Epos Capital beviljades 200 000 SEK i SMINT-stöd för att förbereda ansökan till EU:s ramprogram för i EU bidrag till forskning och utveckling.